Cordova
Reference
MASIdentityManagement Cordova SDK API

MASIdentityManagement Cordova SDK API

Mobile SDK v1.4.00 for CA Mobile API Gateway v4.0.00